LAJMI 1

             

N€ funksion t€ planifikimit te stafeve m€simore p€r vitin 2or5 - 2016 ,ju v€m€ nii dijeni
q€ nd shkoll0n ton€ jane vendet vakant si md poshtit vijojn€ :
M€sues matematike
Mdsues praktike profesionale n6 l6nd6n e elektrikut
M0sues praktike profesionale n0l€ndOn e torneris€