Infrastruktura

 

Shkolla "Beqir Çela" si një shkollë profesionale e suksesshme, ku një nga detyrat e saj është përgatitja e nxënësve me shprehitë e duhura praktike, i ka kushtuar mjaft kujdes plotësimit me bazën e nevojshme materialo-didaktike laboratorëve dhe reparteve . Sot shkolla  ka një infrastrukturë mësimore për zhvillimin e praktikave dhe të teorisë mjaft të mirë .Tashmë në shkollën tonë është bërë realitet pasja e një rrjeti të brendshëm kompjuterik(intranet),paisja e çdo kabineti dhe reparti me kompjuter e videoprojektor dhe me internet, gjë që ka bërë që çdo mësues të zhvillojë mësime virtuale e të ketë mundësinë e navigimit në internet në çdo kohë. Në shkollën tonë është bërë e mundur kohët e fundit lidhja direkte në audio dhe video nëpërmjet internetit  e mësuesit të teorisë me atë të praktikës, gjë që është një risi në modernizimin e procesit mësimor.

 

Shkolla jonë ka në përbërje të saj këto ambiente mësimore dhe ndihëmse:

 

 

Ofiçina

 

 1. Praktika  AUTO.1
 2. Praktika AUTO.2
 3. Praktika  AUTO.3
 4. Praktika  AUTO.4
 5. Praktika  AUTO.5
 6. Praktika  AUTO.6
 7. Praktika  AUTO.7
 8. Praktika  AUTO.8
 9. Praktika  SHMT
 10. Praktika ELEKTRO 1
 11. Praktika ELEKTRO 2
 12. Praktika ELEKTRO 3
 13. Praktika HIDRO    1
 14. Praktika HIDRO    2
 15. Praktika TORNERI   
 16. Praktika AXHUSTERI  
 17. Praktika SALDATURE   
 18. PERGJEGJESI I BAZES
 19. Dhomen e gjeneratorit.
 20. Magazina e repartit te saldatures 

Shkolla


 1. Laboratori i kompjuterave Nr.1
 2. Laboratori i kompjuterave Nr.2
 3. Laboratori i kompjuterave Nr.3
 4. Laboratori i kompjuterave Nr.4 MULTIMEDIA
 5. Laboratori  i TEKNIKES
 6. Laboratori i kompjuterave postsekondar Nr.1
 7. Laboratori i kompjuterave postsekondar Nr.2
 8. Kabineti i sh.m.t.
 9. Kabineti i elektroteknikës.
 10. Kabineti i vizatimit teknik
 11. Kabineti i teknologjisë elektrike.
 12. Kabineti i hidraulikës.
 13. Kabinetet e kulturës së përgjithshme si:(matematikës,fizikës,kimisë,gjuhëve të huaja,sociologjisë,letërsisë etj.)
 14. Salla e multimedias.
 15. Salla e aktiviteteve.
 16. Biblioteka

 

Ambiente ndihëmse


 1. Zyra e drejtorit
 2. Zyra e zv/drejtorëve  ( 3 )
 3. Salla e mesuesve
 4. Zyra e financës.
 5. Zyra e sekretarisë.
 6. Arshiva.
 7. Magazina 
 8. Dhoma e punëtoreve të shërbimit. sanitaret
 9. Dhoma e punonjesve te mirembajtjes
 10. Dhoma e rojeveTheksojmë se duke u mbështetur në zhvillimet e shpejta teknologjike dhe teknike të specialiteteve që ka shkolla dhe në misionin që ka shkolla për të përgatitur specialistë të aftë që t’u përgjigjen kërkesave të tregut të punës; si  dhe në kërkesat në rritje nga të rinj që duan të vazhdojnë shkollën "Beqir Çela". Stafi i shkollës ka shtruar si kërkesë imediate ngritjen e oficinës së re dhe zgjerimin e shkollës, që do të ishte një hop cilësor në realizimin e qëllimit dhe misionit të shkollës.